Všeobecné obchodné podmienky

Chatový portál (alebo ďalej len „ zoznamka“)

Tieto VOP sa riadia zákonmi SR a zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách

1. Podmienkou účasti v zoznamke je dosiahnutie veku minimálne 18 rokov. Odoslaním SMS akceptuješ tieto obchodné podmienky a potvrdzuješ, že si dosiahol vek 18 rokov.
2. Zoznamka cez mobil je internetový portál, ktorý slúži na účely zoznámenia, chatu, zábavy, flirtu, prostredníctvom mobilných služieb na báze prémiových sms. Tento portál je určený pre širokú verejnosť a každý, kto odoslal SMS výslovne prehlasuje, že si tieto podmienky prečítal a výslovne s nimi súhlasí.
3. Prevádzkovateľom portálu zoznamka cez mobil je Curtea Dumitrescu.Aleea Sargetta 37/4, Romania, Buchurest 014459.
4. Používateľom tohto portálu nie je dovolené šíriť obsah ktorý má rasistický, xenofóbny, pornografický charakter, a iný, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi. Porušenie týchto pravidiel môže mať za následok zablokovanie užívateľa. Na animáciu chatu poskytuje prevádzkovateľ animátorov, ktorí vedú chatové rozhovory.
5. Portál zoznamka cez mobil nemá žiaden vplyv na technické aspekty internetu a mobilného pripojenia, a teda nevie ovplyvniť pravdepodobnosť prerušenia prenosu v niektorých oblastiach. Zoznamka cez mobil teda nezaručuje prístupnosť a dostupnosť systému vždy a v každej lokalite pre užívateľov, ktorí sa chcú zoznámiť, hľadať lásku, alebo flirtovať a chatovať.
6. Prevádzkovateľ je oprávnený vykonávať náhodné kontroly zaslaných správ, aby sa zabránilo zneužitiu chat systému.V tomto zmysle nejde o ukladanie správ, alebo iné použitie informácií.
7. Portál zoznamka cez mobil nenesie žiadnu zodpovednosť za škody v službách, chýb v prenose dát, poruchy spojení, vymazanie obsahu užívateľských dát, neoprávnený prístup k údajom, manipuláciu dát, zneužitie údajov, obsah správ, atď.
8. Chat systém je v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov a dôvernosti v telekomunikácii.
9. Prijatie kontaktnej reklamnej sms nie je spoplatnené. Užívateľ nie je povinný na ňu odpovedať a teda ani nemá právo požadovať o vrátenie nákladov vyplývajúcich z tohto dôvodu.
10. Náklady , ktoré vznikajú užívateľovi tohto portálu sú spojené s nákladmi na internetové pripojenie a následne za každú prijatú sms v chat systéme vo výške maximálne 1,60 eur s dph.
11.Technické požiadavky pre používanie portálu zoznamka cez mobil si musí užívateľ zabezpečiť sám. Portál zoznamka cez mobil nie je povinný poskytovať tieto služby ani akúkoľvek technickú podporu.
12. Od chvíle, keď začne užívateľ používať chat portál zoznamka cez mobil súhlasí s používaním jeho údajov.
13. V rámci právnych predpisov je prevádzkovateľ oprávnený zaslať správy, kde je podozrenie priestupku alebo trestného činu agentúram, ktoré sú zodpovedné za poriadok a vymáhanie práv.
14. Užívateľ je povinný zaistiť bezpečné ukladanie údajov a mobilných telefónov, a nemal by ich poskytovať tretím osobám.
15. Používaním služby a zverejňovaním všetkých informácií prostredníctvom služby, vrátane prezývky, užívateľ súhlasí s tým, že nebude posielať správy:
• ktoré sú nezákonné, výhražné, urážlivé, znepokojujúce, hanlivé, násilné, obsahujú obscénnosti, alebo sú podvod, obsahujú explicitné alebo grafické opisy násilia;
• týkajúce sa násilia na deťoch, alebo sú vo vzťahu s detskou pornografiou, obsahujú materiály pre dospelých, obsahujú materiál, ktorý prekračuje hranice zákona, trestné alebo rasistické materiály, obsah, ktorý sa vzťahuje na znásilnenie, týranie akýmkoľvek spôsobom, alebo obsahujú formy nekrofílie ;
• vzťahujúce sa k teroristickým alebo iným extrémistickým organizáciám.
• môžu ohroziť národnú bezpečnosť;
• vzťahujúce sa na použitie alebo distribúciu drôg;
• vzťahujúce sa k sebapoškodzovaniu alebo samovražde;
• vzťahujúce sa k obsahu akéhokoľvek trestu, obťažovaniu, alebo zastrašovaniu jednotlivcov alebo skupiny jednotlivcov na základe náboženstva, sexu, sexuálnej orientácie, rasy, etnického pôvodu, veku alebo invalidity;
• ktoré poškodujú patent, známku, obchodné tajomstvo, autorské práva, právo na uverejnenie alebo iné vlastnícke práva jednotlivcov;
• ktoré zabezpečujú neoprávnené alebo nevyžiadané reklamy, rýchle alebo hromadné správy(spam) alebo akékoľvek iné formy neoprávnených podnetov alebo lotérií a hazardných hier;
• Ak sa obsahom snaží získať neoprávnený prístup k akýmkoľvek údajom alebo sa snaží dodať nejaké informácie o iných osobách.
16. Adresáti kontaktnej reklamy nie sú samozrejme povinní odpovedať na smsku. Užívateľ teda nemá právo očakávať odpoveď. Odosielateľ smsky nie je oprávnený požadovať vrátenie poplatkov, ktoré vychádzajú z tohto dôvodu.
17. Užívateľ užívaním služieb prevádzkovateľa dáva najavo súhlas s jeho všeobecnými obchodnými podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.
18. Užívateľ je povinný rešpektovať práva ostatných užívateľov. Užívateľ je oprávnený používať iba taký obsah, s ktorým je oprávnený nakladať.
19. Užívateľ nesie celkovú zodpovednosť za škody spôsobené svojím jednaním v súvislosti s využívaním služieb portálu spôsobené sebe, prevádzkovateľovi, ostatným užívateľom alebo tretím subjektom.
20. Užívatelia sa zaväzujú využívať služby portálu v súlade s platnými právnymi predpismi.
21. Užívateľ sa zaväzuje počínať si pri užívaní služieb tak, aby nedochádzalo k žiadnym škodám prevádzkovateľovi a ani ostatným užívateľom.
22. Užívateľ, ktorý využíva služby portálu pomocou platených SMS môže služby kedykoľvek ukončiť tým, že nebude ďalej pokračovať v
komunikácii, t.j. nebude posielať sms na služby portálu.
23. Chat zoznamka je služba zábavného charakteru a údaje (osobné údaje, fotografie, opis, atď) umiestnené v nej nemusia byť presné. Na animáciu chatu sprostredkuje prevádzkovateľ animátorov, ktorí vedú chatový dialóg. Ak nie je prihlásený do systému v čase, keď užívateľ odošle správu, odpoveď na správu môže byť vykonaná po nasledujúcom prihlásení sa.
24 . Animátori nie sú povinní poskytnúť všetky svoje osobné údaje, nemusia súhlasiť s osobným kontaktom a môžu používať viac mien a prezývok v rámci služby.
25. Prevádzkovateľ môže požiadať užívateľa o niektoré osobné údaje, ale užívateľ nie je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi presné informácie.
26. Všetci prevádzkovatelia a užívatelia môžu používať rôzne identity, mená a prezývky, a tak poskytovateľ nie je v žiadnom prípade zodpovedný za správnosť akejkoľvek informácie, prenesené do služby.
27. Poskytovateľ služby t.j. prevádzkovateľ má právo ukončiť chat s užívateľom, ktorý posiela sms s obsahom, ktorý porušuje pravidlá používania služby.
28. Užívateľ má právo a možnosť ukončiť komunikáciu kedykoľvek, ak neodpovie na prijatú správu. Poskytovateľ služby môže naďalej odosielať textové správy v súlade s právnymi predpismi v oblasti telekomunikácií a v prípade, že tieto správy schváli
mobilný operátor.
29. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za dáta uložené na serveri, pokiaľ dôjde k akémukoľvek napadnutiu, poškodeniu alebo úniku týchto dát.
30. Prevádzkovateľ taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek následky, ktoré môžu užívateľom vzniknúť v dôsledku používania tohto serveru. Každý užívateľ vstupujúci na server používa a využíva ho na vlastné riziko. Zoznamka nezodpovedá za akékoľvek škody, či už priamo alebo nepriamo, vzniknuté v súvislosti s používaním serveru zoznamkacezmobil.sk, ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej či úplnej nefunkčnosti serveru.
31. Prevádzkovateľ nemá zodpovednosť za akékoľvek emocionálne alebo iné psychické alebo fyzické následky, a nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody, ktoré utrpí používateľ.
32. Užívateľ je zodpovedný za obsah informácie, ktorú publikuje o sebe.
33. Užívateľ nesmie posielať informáciu, ktorá je urážlivá, nevhodná, sexuálne orientovaná, výhražná, útočná, rasovo orientovaná, nezákonné materiály, alebo akékoľvek materiály, ktoré obsahujú prvky násilia k inej strane.
34. Užívateľ musí používať služby spôsobom, ktorý zodpovedá zákonom nášho štátu, vyhlasuje, že nebudete udávať žiadne adresy, telefóny, mená, URL, e- mailové adresy, sexuálne referencie alebo akékoľvek sexuálne návrhy tretej strany a že nebudete posielať fotky a fotografie alebo iné obrázky, ktoré sú porno-grafickými materiálmi ako aj nebude vyhlasovať osobné informácie.
35. Užívateľ nesmie posielať, distribuovať akékoľvek materiály chránené autorskými právami, trhové značky a iné také informácie bez súhlasu majiteľa.
36. Užívateľ nesmie posielať a prenášať alebo distribuovať akékoľvek materiály, ktoré obsahujú softvérový vírus, alebo iné počítačové kódy, priečinky, programy nastavení aby prenikli, rozrušili alebo obmedzili funkcie počítača, softvéru alebo hardvéru.
37. Táto služba je moderovaný Chat – S užívateľmi chatujú naše profesionálne Moderátorky a Moderátori
38. Užívateľ nesmie ponúkať alebo predávať tovar alebo služby cez chat system. Toto sa vzťahuje najmä na takzvaný “spam” v chatovej oblasti. V prípadoch tohto typu porušenia je prevádzkovateľ oprávnený blokovať užívateľa bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.
39. Doložka odškodnenia-Užívateľ sa zaväzuje uvoľniť pre zoznamku nároky, požiadavky a zodpovednosť voči tretím osobám, ktoré vyplývajú z dôvodu porušenia práv na základe obsahu, ktorý je v rozpore s právom alebo porušením zmluvy. To platí aj pre náklady na súdne konania (náklady právnikov a ostatné súdne poplatky).
40. Preto užívateľ týmto dovoľuje zoznamke uložiť jeho osobné, fakturačné, chatové poskytnuté a prístupné údaje. Údaje budú použité pre fakturáciu, technickú administráciu a na informovanie spotrebiteľov podľa našich zásad ochrany osobných údajov. Za žiadnych okolností nebudú údaje dostupné pre neoprávnenú tretiu osobu.
41. Užívateľ využívaním služieb a odoslaním sms akceptuje VOP.
42. Prevádzkovateľ zoznamka cez mobil si vyhradzuje právo kedykoľvek v budúcnosti tieto obchodné podmienky jednostanne meniť.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 22. 12. 2020 a rušia predchádzajúce znenie VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

Technická podpora: contact@zoznamkacezmobil.sk